Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.11.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo číslo zhotoviteľa: 2019/GA/01/015 uzavretej dňa 01.08.2019

Dodatok č.1

0,00 EUR

STRABAG s.r.o.

Obec Skároš

04.11.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš v roku 2020

1/2019

500,00 EUR Päťsto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

09.10.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

419,00 EUR Štyristodevetnásť eur

Lukáš Petrus

Obec Skároš

30.09.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladov

Združenie VIDIEK - Zmluva o poskytovaní služieb

950,00 EUR Deväťstopäťdesiat

Združenie VIDIEK

Obec Skároš

30.09.2019

Kúpna zmluva

FEREX s.r.o-Kúpna zmluva

12 696,00 EUR Dvanásťtisícšesťstodeväťdesiatšesť

FEREX s.r.o.

Obec Skároš

18.09.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 659,00 EUR Jedentisícšesťstopäťdesiatdeväť eur

Beáta Rodáková

Obec Skároš

18.09.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.:201911739

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania

0,00 EUR

Dising, a.s.

Obec Skároš

02.09.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 114/POD-806/19

Dodatok č. 1

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Skároš

16.08.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

750,00 EUR Sedemstopäťdesiat eur

Ing. Daša Polončáková

Obec Skároš

14.08.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

5 703,86 EUR Päťtisícsedemstotri eur 86 centov

Marek Špavelko a manželka Gabriela Špavelková Szenderáková

Obec Skároš

08.08.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

335,00 EUR Tristotridsaťpäť eur

Ing. Bohuš Andrejkovič a manželka Martina Andrejkovičová rod. Mitrová

Obec Skároš

08.08.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

616,00 EUR Šesťstošesnásť eur

Ladislav Kočiš a manželka Agnesa Kočišová rod.Baltesová

Obec Skároš

08.08.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

794,00 EUR Sedemstodeväťdesiatštyri eur

Štefan Seman a manželka Mária Semanová rod. Jesenská

Obec Skároš

08.08.2019

Dodatok č.1

Dodatok č. 1

4 752,41 EUR Štyritisícsedemstopäťdesiatdva eur 41 centov

Irg&garden servis s.r.o.

Obec Skároš

02.08.2019

Zmluva o dielo ,,Oprava miestnych komunikácií v obci Skároš"

2019/GA/01/015

98 800,27 EUR Deväťdesiatosemtisícosemsto eur dvadsaťsedem centov

STRABAG s.r.o.

Obec Skároš

02.08.2019

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

2019/KE

neuvedené

ESPIK s.r.o.

Obec Skároš

01.08.2019

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

134806 08U01

190 000,00 EUR Jednostodeväťdesiattisíc eur

Environmentálny fond

Obec Skároš

31.07.2019

Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb č.0207

0207

242,00 EUR Dvestoštyridsaťdva eur

CEiTV, o.z.

Obec Skároš

22.07.2019

Poistná zmluva

080-2023350

623,65 EUR Šesťstodvadsaťtri eur šesťdesiatpäť centov

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Obec Skároš

22.07.2019

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

114/POD-806/19

4 465,00 EUR Štyritisícštyristošesťdesiatpäť eur

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Skároš

10.06.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

200 000,00 EUR Dvestotisíc eur

HAMRE DK s.r.o.

Obec Skároš

30.05.2019

Zmluva o dielo č. 2/2019

Zmluva o dielo č.2/2019

4 639,61 EUR Štyritisícšesťstotridsaťdeväť eur 61 centov

Irg&garden servis s.r.o.

Irg&garden servis s.r.o.

13.05.2019

Mandátna zmluva

Mandátna zmlu e. 04/2019 o obstarávaní územnopláno

Neuvedené

Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio

Obec Skároš

13.05.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácii projektu "Skárošske poviedky"

Dodatok č. 1

2 540,00 EUR Dvetisícpäťstoštyridsať eur

Literárne spoločenstvo Pravé orechové

Obec Skároš

29.04.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 6/2016

Neuvedené

Natur-Pack,a.s.

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: