Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

20.01.2021

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

5 460,00 EUR Päťtisícštyristošesdesiat €

Ján Bystrianský - BRICk-BOX EnGINEERING

Obec Skároš

28.12.2020

Návrh poistnej zmluvy č. 3559006871. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Návrh poistnej zmluvy č.

441,54 EUR Štyristoštyridsaťjeden eur 54 centov

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Obec Skároš

28.12.2020

Návrh poistnej zmluvy č. 5519001664. Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel

Návrh poistnej zmluvy č.5519001664

1 015,11 EUR Tisícpätnásť eur 11 centov

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Obec Skároš

17.12.2020

Zmluva o diele č. 03/OV/220

Zmluva o dielo

239 976,65 EUR Dvestotridsaťdeväťdeväťstosedemdesiatšesť eur 65 centov

EURO-BAU s.r.o.

Obec Skároš

16.12.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

630,00 EUR Śesťstotridsať eur

Ing. Daša Polončáková

Obec Skároš

14.12.2020

Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-predajná zmluva

500,00 EUR Päťstos eur

Marek Német

Obec Skároš

10.12.2020

Dodatok č. 10 k Poistnej zmluve č. 0802023350

Dodatok č. 10 k Poistnej zmluve č. 0802023350

0,00 EUR

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Obec Skároš

08.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Skároš

08.12.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Skároš

07.12.2020

Zmluva o poskytnutí finančnnej dotácie z rozpočtu obce Skároš v roku 2021

1/2021

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Mesto Košice

Obec Skároš

07.12.2020

Žmluva o poskytnutí finančnnej dotácie z rozpočtu obce Skároš v roku 2021

5/2020

450,00 EUR Štyristopäťdesiat eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

26.11.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Skároš

26.11.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Skároš

26.11.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Skároš

25.11.2020

Dohoda č. 20/41/012/137 uzavretá podľa §12 ods. 3 písm. b) zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dohoda č.20/41/012/137

0,00 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice

Obec Skároš

25.11.2020

Dohoda č. 20/41/010/252 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a násl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dohoda č. 20/41/010/252

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice

Obec Skároš

24.11.2020

Žmluva o poskytnutí finančnnej dotácie z rozpočtu obce Skároš v roku 2021

Zmluva č. 4/2020

500,00 EUR Päťsto

Obec Ždaňa

Obec Skároš

04.11.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš v roku 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

50,00 EUR Päťdesiat eur

Jazero n.o.

Obec Skároš

04.11.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš v roku 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

150,00 EUR Stopäťdesiat eur

LIBA ACADEMY 11

Obec Skároš

03.11.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

150,00 EUR Stopäťdesiat eur

CUBS plus, s.r.o.

Obec Skároš

21.09.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 73

14 892,11 EUR Štrnástišícosemstodeväťdesiatdva € 11 centov

Košice Región Turizmus

Obec Skároš

14.09.2020

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

144937 08U01

200 000,00 EUR Dvetstotisíc eur

Environmentálny fond

Obec Skároš

09.09.2020

Nájomná zmluva na pozemok

Nájomná zmluva

68,00 EUR Šesdesiatosem eur

spol. AGROPULZ SKÁROŠ s.r.o.

Obec Skároš

18.08.2020

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

ZD2020/KE4015

Neuvedené

ESPIK s.r.o.

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: