Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.01.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš v roku 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

300,00 EUR Tristo eur

Mesto Košice

Obec Skároš

14.12.2021

Zmluva o poskytnutí grantu

Zmluva o poskytnutí grantu

1 000,00 EUR Tisíc eur

Karpatská nadácia

Obec Skároš

13.12.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPravmeTo č.19062021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPravmeT

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto EUR

Nadácia SPP

Obec Skároš

09.12.2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Skároš

09.12.2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Skároš

09.12.2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Skároš

09.12.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb 9914799674

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Skároš

06.12.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš v roku 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

250,00 EUR Dvestopäťdesiat eru

Obec Ždaňa

Obec Skároš

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb č. 0205 uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb

242,00 EUR Dvestoštyridsaťdva eur

SVETLO VIDIEKA, sociálny podnik

Obec Skároš

16.11.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá

630,00 EUR Šesťstotridsať eur

Ing. Daša Polončáková

Obec Skároš

02.11.2021

Dohoda č. 21/41/012/61 uzavrená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dohoda č. 21/41/012/61

0,00 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice

Obec Skároš

02.11.2021

Dohoda č. 21/41/010/58 uzavretá podľa §10 ods. 3, ods. 5 písm.b) ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dohoda č. 21/41/010/58

0,00 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice

Obec Skároš

25.10.2021

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-26-10-2021-SK

915,00 EUR Deväťstopetnásť eur

Galileo Corporation s.r.o

Obec Skároš

09.09.2021

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Základná škola, Školská jedáleň Ždaňa

Obec Skároš

31.08.2021

Zmluva o termínovanom úvere

929/2021/UZ

15 853,10 EUR Petnásťtisícosemstopäťdesiattri eur 10 centov

VÚB, a.s.

Obec Skároš

06.08.2021

Zmluva o poskytovaní služy pri zbere a odvoze odpadu

ZD2021/KE1021

0,00 EUR

ESPIK s.r.o.

Obec Skároš

02.07.2021

Poistná zmluva č. 9127004291

Poistná zmluva č. 9127004291

282,31 EUR Dvestoosemdesiatdva eur 31 centov

UNIQA

Obec Skároš

28.06.2021

DOHODA na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená v rámci národného projektu "Podpora zamestnanosti"

DOHODA č. 21/41/054/202

0,00 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice

Obec Skároš

15.06.2021

Zmluva o odbere a zhodnovaní odpadu č. 24/2021

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 24/2021

0,00 EUR

XYLO MACHINERY SK, s.r.o.

Obec Skároš

07.06.2021

Dodatok č. 12 k Poistnej zmluve č. 080-2023350

Dodatok č. 12

0,00 EUR Sedemstoosemnásť eur 77 centov

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Obec Skároš

24.05.2021

Zmluva o poskytnutí služieb č. 02/2021_SD

Zmluva o poskytnutí služieb

4 700,00 EUR Štyritisícsedemsto eur bez DPH

TENDERTEAM, s.r.o.

Obec Skároš

18.05.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fi

0,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Skároš

12.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rpstriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Obč. zák.

Zmluva č. 1421 396

1 400,00 EUR Tisícštyristo eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Skároš

12.05.2021

Dodatok k poistnej zmluve č. 0802023350

Dodatok č. 11

0,00 EUR

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Obec Skároš

03.05.2021

Zmluva o dielo, číslo Zhotoviteľa: ZoD 45/2021-CS

Zmluva o dielo

137 835,68 EUR Stotridsaťsedemtisícosemstotridsaťpäť eur 68 centov

COLAS Slovakia, a.s.

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: