Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.05.2020

Príkazná zmluva č. 4/03/2019/EL

4/03/2019/EL

100,00 EUR Sto eur

Regionálne združenie obcí Košice-okolie

Obec Skároš

26.05.2020

Zmluva o termínovanom úvere č. 431/2020/UZ

431/2020/UZ

49 400,13 EUR Štyridsaťdeväťtisícštyristo eur 13 centov

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Skároš

21.05.2020

Zmluva o dielo č. 01/2020

Zmluva o dielo č. 01/2020

210 526,32 EUR Dvestodesaťtisícpäťstodvadsaťšesť eur 32 centov

Envirobau s.r.o.

Obec Skároš

14.05.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Rastislav Molnár

1 050,00 EUR Jedentisícpäťdesiat eur

Rastislav Molnár

Obec Skároš

16.04.2020

Zmluva o poskytnutí stravy

Zmluva o poskytnutí stravy

0,00 EUR

Základná škola, Školská jedáleň Ždaňa

Obec Skároš

16.04.2020

Zmluva o dovávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Skároš

08.04.2020

Príkazná zmluva č. 7/2019/PL

Príkazná zmluva č. 7/2019/PL

100,00 EUR Jedensto eur

Regionálne združenie obcí Košice-okolie

Obec Skároš

06.04.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

8 584,80 EUR Osemtisícpäťstoosemdesiatštyri eur 80 centov

PLAYSYSTEM s.r.o.

Obec Skároš

06.04.2020

Zmluva č. 1420 461

Zmluva č. 1420 461

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Skároš

01.04.2020

Zmluva č. 30-000158535PO2020 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách.

Zmluva č. 30-000158535PO2020

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Skároš

16.03.2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovasní právnych služieb

0,00 EUR

JUDr. Martin Kožiak, advokát

Obec Skároš

13.03.2020

Rámcová zmluva o poskytovaní služby KomTeS sledovanie

č02-2/2020

0,00 EUR

KomTeS SK s.r.o.

Obec Skároš

11.03.2020

Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb č. 0203

Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb

332,90 EUR Tristotridsaťdva eur 90 centov

CEiTV, o.z.

Obec Skároš

09.03.2020

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a následujúceho Obchodného zakonníka č. 513/1991 Zb.

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a následujú

Neuvedené

COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstsvo

Obec Skároš

02.03.2020

ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2019-003171 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003171

30 000,00 EUR Tridsať tisíc eur

Ministerstvo vnútra SR

Obec Skároš

19.02.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 3

0,00 EUR

Natur-Pack,a.s.

Obec Skároš

07.02.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Skároš

28.01.2020

Licenčná zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019

0,00 EUR

DATALAN, a.s.

Obec Skároš

28.01.2020

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 560,00 EUR Jedentisícpäťstošesdesiat eur

I&Z Tender, s.r.o.

Obec Skároš

15.01.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Dodatok č. 2

0,00 EUR

Energie 2, a.s.

Obec Skároš

07.01.2020

Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu

456,75 EUR Štyristopäťdesiatšesť € 75 cemtov

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Obec Skároš

07.01.2020

Poistná zmluva - Dodatok č. 8

Dodatok č. 8 k poistnej zmluve

717,12 EUR

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Obec Skároš

02.01.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

CEZ ÚV SR: 802/2019

8 250,00 EUR Osemtisícdvestopäťdesiat eur

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Skároš

02.01.2020

Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-19-0953 2019 / OBEC

č.ZM-KO-OD-19-0953 2019/OBEC

0,00 EUR

KOSIT a.s.

Obec Skároš

02.01.2020

Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu č. ZM-KO-OD-19-0954_SZ

č. ZM-KO-OD-19-0953 2019

0,00 EUR

KOSIT a.s.

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: