Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.11.2020

Dohoda č. 20/41/010/252 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a násl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dohoda č. 20/41/010/252

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice

Obec Skároš

24.11.2020

Žmluva o poskytnutí finančnnej dotácie z rozpočtu obce Skároš v roku 2021

Zmluva č. 4/2020

500,00 EUR Päťsto

Obec Ždaňa

Obec Skároš

04.11.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš v roku 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

50,00 EUR Päťdesiat eur

Jazero n.o.

Obec Skároš

04.11.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš v roku 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

150,00 EUR Stopäťdesiat eur

LIBA ACADEMY 11

Obec Skároš

03.11.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

150,00 EUR Stopäťdesiat eur

CUBS plus, s.r.o.

Obec Skároš

21.09.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 73

14 892,11 EUR Štrnástišícosemstodeväťdesiatdva € 11 centov

Košice Región Turizmus

Obec Skároš

14.09.2020

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

144937 08U01

200 000,00 EUR Dvetstotisíc eur

Environmentálny fond

Obec Skároš

09.09.2020

Nájomná zmluva na pozemok

Nájomná zmluva

68,00 EUR Šesdesiatosem eur

spol. AGROPULZ SKÁROŠ s.r.o.

Obec Skároš

18.08.2020

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

ZD2020/KE4015

Neuvedené

ESPIK s.r.o.

Obec Skároš

03.08.2020

Zmluva o ziradení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA

Zmluva o ziradení a prevádzke zberného miesta kole

0,00 EUR

ELT Management Company Slovakia s.r.o.

Obec Skároš

07.07.2020

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

21/2020

0,00 EUR

MMPR, s.r.o.

Obec Skároš

07.07.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančnégho príspevku ZM_SEP-IMRK2-2018-001770 zo dňa 18.júna 2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fi

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Skároš

25.06.2020

Kúpna zmluva KZ 002/2020/HA

Kúpna zmluva KZ 002/2020/HA

40,00 EUR Štaridsať eur

U.S. Steel Košice, s.r.o.

Obec Skároš

23.06.2020

Poistná zmluva č. 0802023350 - Dodatok č. 9

Poistná zmluva č. 0802023350 - Dodatok č. 9

718,77 EUR Sedemstoosemnásť eur 77 centov

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Obec Skároš

15.06.2020

Zmluva o dodávke elektriny

BCF ENERGY 371

0,00 EUR

BCF ENERGY, s.r.o.

Obec Skároš

02.06.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

40 504,26 EUR Štyridsaťtisícpäťstoštyri eur 26 centov

RAPAL s.r.o.

Obec Skároš

27.05.2020

Príkazná zmluva č. 4/03/2019/EL

4/03/2019/EL

100,00 EUR Sto eur

Regionálne združenie obcí Košice-okolie

Obec Skároš

26.05.2020

Zmluva o termínovanom úvere č. 431/2020/UZ

431/2020/UZ

49 400,13 EUR Štyridsaťdeväťtisícštyristo eur 13 centov

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Skároš

21.05.2020

Zmluva o dielo č. 01/2020

Zmluva o dielo č. 01/2020

210 526,32 EUR Dvestodesaťtisícpäťstodvadsaťšesť eur 32 centov

Envirobau s.r.o.

Obec Skároš

14.05.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Rastislav Molnár

1 050,00 EUR Jedentisícpäťdesiat eur

Rastislav Molnár

Obec Skároš

16.04.2020

Zmluva o poskytnutí stravy

Zmluva o poskytnutí stravy

0,00 EUR

Základná škola, Školská jedáleň Ždaňa

Obec Skároš

16.04.2020

Zmluva o dovávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Skároš

08.04.2020

Príkazná zmluva č. 7/2019/PL

Príkazná zmluva č. 7/2019/PL

100,00 EUR Jedensto eur

Regionálne združenie obcí Košice-okolie

Obec Skároš

06.04.2020

Zmluva č. 1420 461

Zmluva č. 1420 461

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Skároš

01.04.2020

Zmluva č. 30-000158535PO2020 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách.

Zmluva č. 30-000158535PO2020

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: