Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.11.2021

Faktúry za mesiac október 2021

Dodavateľské faktúry za mesiac október 2021

50 730,28 EUR Päťdesiattisícsedemstotridsať eur 28 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

18.10.2021

Faktúry za mesiac september

Faktúry za mesiac september

14 809,85 EUR Štrnásťtisícosemstodeväť eur 85 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

18.10.2021

Faktúry za mesiac august 2021

Faktúry za mesiac august 2021

18 693,32 EUR Osemnásťtisícšesťstodeväťdesiattri eur 32 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

18.10.2021

Faktúry za mesiac júl 2021

Faktúry za mesiac júl

32 591,83 EUR Tridsaťdvatisícpäťstodeväťdesiatjeden eur 83 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

06.08.2021

Faktúry za mesiac jún

Faktúry za mesiac jún

22 562,65 EUR Dvadsaťdvatisícpäťstošesdesiatdva eur 65 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

06.08.2021

Faktúry za mesiac máj 2021

Faktúry za mesiac máj 2021

13 975,30 EUR Trinásťtisícdeväťstosedemdesiatpäť eur 30 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

06.08.2021

Faktúry za mesiac apríl 2021

Faktúry za mesiac apríl 2021

270 110,80 EUR Dvestosedemdesiattisícstodesať eur 80centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

06.08.2021

Faktúry za mesiac marec 2021

Faktúry za mesiac marec 2021

32 091,61 EUR Tridsaťdvatisícdeväťdesiatjeden eur 61 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

09.03.2021

Faktúry za mesiac február 2021

Faktúry za mesiac február 2021

12 189,75 EUR Dvanásťtisícstoosemdesiatdeväť eur 75 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

09.03.2021

Faktúry za mesiac január 2021

Faktúry za mesiac január 2021

11 515,37 EUR Jedenásťtisícpäťstopetnásť eur 37 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

09.03.2021

Faktúry za mesiac december 2020

Faktúry za mesiac december 2020

20 796,77 EUR Dvadsaťtisícsedemstodeväťdesiatšesť eur 77 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

09.03.2021

Faktúry za mesiac november 2020

Faktúry za mesiac november 2020

220 843,14 EUR Dvestodvadsaťosemstoštyridsaťtri eur 14 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

09.03.2021

Faktúry za mesiac október 2020

Faktúry za mesiac október 2020

5 694,67 EUR Päťtisícšesťstodeväťdesiatštyri eur 67 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

11.11.2020

Faktúry za mesiac september 2020

Faktúry za mesiac september

13 499,02 EUR Trinásťtisícštyristodeväťdesiatdeväť eur 2 centy

podľa zoznamu

Obec Skároš

09.09.2020

Faktúry za mesiac august 2020

Došlé faktúry za mesiac august 2020

4 725,17 EUR Štyritisícsedemstodvadsaťpäť eur 17 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

09.09.2020

Faktúry za mesiac júl 2020

Došlé faktúry za mesiac júl 2020

10 584,16 EUR Desaťtisícpäťstoosemdesiatštyri eur 16 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

08.07.2020

Faktúry za mesiac jún 2020

Faktúry za mesiac jún 2020

13 508,65 EUR Trinásťtisícpäťstoosem eur 65 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

08.07.2020

Faktúry za mesiac máj

Faktúry za mesiac máj

18 879,07 EUR Osemnásťtisícosemstosedemdesiatdeväť eur 7 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

08.07.2020

Faktúry za mesiac apríl

Faktúry za mesiac apríl

8 237,93 EUR Osemtisícdvestotridsaťsedem eur 93 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

21.04.2020

Faktúry za mesiac Marec 2020

Faktúry za mesiac Marec 2020

11 280,67 EUR Jedenásťtisícdvestoosemdesiat eur 67 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

27.03.2020

Faktúry za mesiac Február 2020

Faktúry za mesiac Február 2020

44 631,38 EUR Štyridsaťštyritisícšesťstotridsaťjeden eur 38 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

28.02.2020

Faktúry za mesiac Január 2020

Faktúry za mesiac Január 2020

13 186,98 EUR Trinásťtisícjedenstoosemdesiatšesť eur 98 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

24.01.2020

Faktúry za mesiac December 2019

Faktúry za mesiac December 2019

7 549,46 EUR Sedemtisícpäťstoštyridsaťdeväť eur 46 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

20.12.2019

Faktúry za mesiac November 2019

Faktúry za mesiac November 2019

207 407,33 EUR Dvestosedentisícštyristosedem eur 33 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

21.11.2019

Faktúry Október 2019

Faktúry za mesiac Október 2019

36 418,83 EUR Tridsaťšesťtisícštyristoosemnásť eur 83 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: