Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.05.2018

Kúpna zmluva

7/2018

644,00 EUR šesťstoštyridsaťštyri

Mária Parlagiová

Obec Skároš

30.05.2018

Kúpna zmluva

6/2018

812,00 EUR Osemstodvanásť eur

Ľuboslav Fogaraš

Obec Skároš

23.04.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Obec Skároš

Natur-Pack,a.s.

03.04.2018

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

5/2018

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Skároš

16.02.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

4/2018

590,00 EUR Päťstodeväťdesiat €

JUDr. Martin Kožiak, advokát

Obec Skároš

30.01.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na spracovanie ZaD č. 2 k ÚPNO skároš

Dodatok č. 1

Neuvedené

Ing. arch. Ján Sekan

Obec Skároš

30.01.2018

DOHODA č. 18/41/010/109 uzavretá podľa § 10 ods. 3, 9 a násl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

3/2018

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice

Obec Skároš

24.01.2018

Zmluva o poskytnutí sociálnej služby

2/2018

0,00 EUR

Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-okolie

Obec Skároš

18.01.2018

Zmluva o dodávke plynu

1/2018

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Skároš

20.12.2017

Dohoda č.17/41/012/28

20/2017

0,00 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice

Obec Skároš

18.12.2017

Zmluva o realizácii projektu "Skárošské poviedky"

19/2017

2 540,00 EUR Dvetisícpäťstoštyridsať eur

Literárne spoločenstvo Pravé orechové

Obec Skároš

11.12.2017

Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb č. 0111 uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

18/2017

242,00 EUR Dvestoštyridsaťdva eur

CEiTV, o.z.

Obec Skároš

28.11.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

Dodatok č.1

0,00 EUR

HOOK, s.r.o.

Obec Skároš

28.11.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

17/2017

0,00 EUR

Energie 2, a.s.

Obec Skároš

21.11.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš

16/2017

500,00 EUR Päťsto eur

Obec Ždaňa

Obec Skároš

21.11.2017

Zmluva o posktnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš

15/2017

250,00 EUR Dvestopäťdesiat eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

13.11.2017

Mandátna zmluva uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

14/2017

1 100,00 EUR Tisícsto eur

I&Z Tender, s.r.o.

Obec Skároš

23.10.2017

Zmluva o dielo č. 01/2017 "Miestna komunikácia Skároš"

13/2017

29 913,72 EUR Dvadsaťdeväťtisícdeväťstotrinásť eur 72 centov

STRABAG s.r.o.

Obec Skároš

10.10.2017

Zmluva o plnení úloh bezpečnostného technika

12/2017

Neuvedené

Bc. Tomáš Takáč - bezpečnostný technik

Obec Skároš

30.08.2017

Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 2/2016

Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 2/2016

780,00 EUR Sedemstoosemdesiat eur

Ing. arch. Ľuboslava Vlčková

Obec Skároš

22.08.2017

DOHODA č.67/§50j/NS/2017-NP PZ VAOTP-3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

11/2017

0,00 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice

Obec Skároš

03.08.2017

Príkazná zmluva č. 07/KO/2017/EL

10/2017

Bez uvedenie sumy

Obec Skároš

Regionálne združenie obcí Košice-okolie

03.08.2017

Príkazná zmluva č. 07/KO/2017/PL

9/2017

Bez uvedenia sumy

Obec Skároš

Regionálne združenie obcí Košice-okolie

14.07.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb.,Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

8/2017

750,00 EUR Sedemsto eur

Polončáková Dáša, Ing.

Obec Skároš

28.06.2017

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 02/2017

Dodatok č. 02/2017

Neuvedené

GRIFF spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: