Menu
Obec Skároš
Skároš oficiálna stránka obce
Obec Skároš
rozšírené vyhľadávanie

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
2. 9. 2022

Faktúry za mesiac jún 2022

Dodávateľské faktúry za mesiac jún 2022

11,44 EUR Jedenásťtisícštyristoštyridsať eru

podľa zoznamu

Obec Skároš

2. 9. 2022

Faktúry za mesiac júl 2022

Faktúry za mesiac júl 2022

7 592,58 EUR Sedemtisícpäťstodeväťdesiatdva eur 58 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

24. 6. 2022

Faktúry za mesiac marec 2022

Dodávateľské faktúry za mesiac marec 2022

22 908,88 EUR Dvadsaťdvatisícdeväťstoosem eur 88 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

24. 6. 2022

Faktúry za mesiac máj 2022

Dodávateľské faktúry za mesiac máj 2022

9 701,55 EUR Deväťtisícsedemstojedna eur 55 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

24. 6. 2022

Faktúry za mesiac január 2022

Dodávateľské faktúry za mesiac január 2022

6 648,98 EUR Šestisícšesťstoštyridsaťosem eur 98 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

24. 6. 2022

Faktúry za mesiac február 2022

Dodávateľské faktúry za mesiac február 2022

13 605,47 EUR Trinásťtisícšesťstopäť eur 47 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

24. 6. 2022

Faktúry za mesiac apríl 2022

Dodávateľské faktúry za mesiac apríl 2022

13 220,11 EUR Trinásťtisícdvestodvadsať eur 11 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

26. 1. 2022

Faktúry za mesiac november 2021

Faktúry za mesiac november 2021

9 537,35 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

26. 1. 2022

Faktúry za mesiac december 2021

Dodávateľské faktúry za mesiac december 2021

29 217,23 EUR Dvadsaťdeväťtisícdvestosedemnásť eur 23 centor

podľa zoznamu

Obec Skároš

23. 11. 2021

Faktúry za mesiac október 2021

Dodavateľské faktúry za mesiac október 2021

50 730,28 EUR Päťdesiattisícsedemstotridsať eur 28 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

18. 10. 2021

Faktúry za mesiac september

Faktúry za mesiac september

14 809,85 EUR Štrnásťtisícosemstodeväť eur 85 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

18. 10. 2021

Faktúry za mesiac júl 2021

Faktúry za mesiac júl

32 591,83 EUR Tridsaťdvatisícpäťstodeväťdesiatjeden eur 83 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

18. 10. 2021

Faktúry za mesiac august 2021

Faktúry za mesiac august 2021

18 693,32 EUR Osemnásťtisícšesťstodeväťdesiattri eur 32 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

6. 8. 2021

Faktúry za mesiac marec 2021

Faktúry za mesiac marec 2021

32 091,61 EUR Tridsaťdvatisícdeväťdesiatjeden eur 61 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

6. 8. 2021

Faktúry za mesiac máj 2021

Faktúry za mesiac máj 2021

13 975,30 EUR Trinásťtisícdeväťstosedemdesiatpäť eur 30 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

6. 8. 2021

Faktúry za mesiac jún

Faktúry za mesiac jún

22 562,65 EUR Dvadsaťdvatisícpäťstošesdesiatdva eur 65 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

6. 8. 2021

Faktúry za mesiac apríl 2021

Faktúry za mesiac apríl 2021

270 110,80 EUR Dvestosedemdesiattisícstodesať eur 80centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

9. 3. 2021

Faktúry za mesiac október 2020

Faktúry za mesiac október 2020

5 694,67 EUR Päťtisícšesťstodeväťdesiatštyri eur 67 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

9. 3. 2021

Faktúry za mesiac november 2020

Faktúry za mesiac november 2020

220 843,14 EUR Dvestodvadsaťosemstoštyridsaťtri eur 14 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

9. 3. 2021

Faktúry za mesiac január 2021

Faktúry za mesiac január 2021

11 515,37 EUR Jedenásťtisícpäťstopetnásť eur 37 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

9. 3. 2021

Faktúry za mesiac február 2021

Faktúry za mesiac február 2021

12 189,75 EUR Dvanásťtisícstoosemdesiatdeväť eur 75 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

9. 3. 2021

Faktúry za mesiac december 2020

Faktúry za mesiac december 2020

20 796,77 EUR Dvadsaťtisícsedemstodeväťdesiatšesť eur 77 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

11. 11. 2020

Faktúry za mesiac september 2020

Faktúry za mesiac september

13 499,02 EUR Trinásťtisícštyristodeväťdesiatdeväť eur 2 centy

podľa zoznamu

Obec Skároš

9. 9. 2020

Faktúry za mesiac júl 2020

Došlé faktúry za mesiac júl 2020

10 584,16 EUR Desaťtisícpäťstoosemdesiatštyri eur 16 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

9. 9. 2020

Faktúry za mesiac august 2020

Došlé faktúry za mesiac august 2020

4 725,17 EUR Štyritisícsedemstodvadsaťpäť eur 17 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

8. 7. 2020

Faktúry za mesiac máj

Faktúry za mesiac máj

18 879,07 EUR Osemnásťtisícosemstosedemdesiatdeväť eur 7 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

8. 7. 2020

Faktúry za mesiac jún 2020

Faktúry za mesiac jún 2020

13 508,65 EUR Trinásťtisícpäťstoosem eur 65 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

8. 7. 2020

Faktúry za mesiac apríl

Faktúry za mesiac apríl

8 237,93 EUR Osemtisícdvestotridsaťsedem eur 93 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

21. 4. 2020

Faktúry za mesiac Marec 2020

Faktúry za mesiac Marec 2020

11 280,67 EUR Jedenásťtisícdvestoosemdesiat eur 67 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

27. 3. 2020

Faktúry za mesiac Február 2020

Faktúry za mesiac Február 2020

44 631,38 EUR Štyridsaťštyritisícšesťstotridsaťjeden eur 38 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

28. 2. 2020

Faktúry za mesiac Január 2020

Faktúry za mesiac Január 2020

13 186,98 EUR Trinásťtisícjedenstoosemdesiatšesť eur 98 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

24. 1. 2020

Faktúry za mesiac December 2019

Faktúry za mesiac December 2019

7 549,46 EUR Sedemtisícpäťstoštyridsaťdeväť eur 46 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

20. 12. 2019

Faktúry za mesiac November 2019

Faktúry za mesiac November 2019

207 407,33 EUR Dvestosedentisícštyristosedem eur 33 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

21. 11. 2019

Faktúry Október 2019

Faktúry za mesiac Október 2019

36 418,83 EUR Tridsaťšesťtisícštyristoosemnásť eur 83 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

14. 10. 2019

Faktúry za mesiac september 2019

Faktúry za mesiac september

185 442,13 EUR Stoosemdesiatpäťtisícštyristoštyridsaťdva eur 13 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

2. 9. 2019

Faktúry za mesiac júl 2019

Faktúry za mesiac júl 2019

7 703,36 EUR Sedemtisícsedemstotri eur 36 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

2. 9. 2019

Faktúry za mesiac august 2019

Faktúry za mesiac august 2019

10 938,91 EUR Desaťtisícdeväťstotridsaťosem eur 91 centovv

podľa zoznamu

Obec Skároš

16. 7. 2019

Faktúry za mesiac máj 2019

Faktúry za mesiac máj 2019

9 269,91 EUR Deväťtisícdvestošesdesiatdeväť € 91 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

16. 7. 2019

Faktúry za mesiac jún 2019

Faktúry za mesiac jún 2019

84 619,74 EUR Osemdesiatštyritisícšesťstodevetnásť € 74 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

16. 7. 2019

Faktúry za mesiac apríl 2019

Faktúry za mesiac apríl 2019

7 823,08 EUR Sedemtisícosemstodvadsaťtri € 8 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

17. 4. 2019

Faktúry za mesiac marec 2019

Faktúry za mesiac marec 2019

35 636,45 EUR Tridsaťpäťtisícšesťstotridsaťšesť eur

podľa zoznamu

Obec Skároš

5. 3. 2019

Faktúry za mesiac február 2019

Faktúry za mesiac február 2019

20 388,41 EUR Dvadsaťtisíctristoosemdesiatosem eur 41 cent

podľa zoznamu

Obec Skároš

12. 2. 2019

Faktúry za mesiac január 2019

Faktúry za mesiac január 2019

4 946,67 EUR Štyritisícdeväťstoštyridsaťšesť eur 67 cent

podľa zoznamu

Obec Skároš

4. 1. 2019

Faktúry za mesiac december 2018

Faktúry za mesiac december 2018

9 602,59 EUR Deväťtisícšesťstodva EUR 0,59 cent

podľa zoznamu

Obec Skároš

7. 12. 2018

Faktúry november 2018

Faktúry za mesiac november 2018

223 175,53 EUR Dvestodvadsaťtrijedenstosedemdesiatpäť Eur 53 cent

podľa zoznamu

Obec Skároš

2. 11. 2018

Faktúry október 2018

Faktúry za mesiac október 2018

15 377,07 EUR Pätnásťtisíctristosedemdesiatsedem eur 0,07 cent

podľa zoznamu

Obec Skároš

2. 10. 2018

Faktúry september 2018

Faktúry za mesiac september 2018

13 406,94 EUR Trinásťtisícštyristošesť Eur 0,94 cent

podľa zoznamu

Obec Skároš

4. 9. 2018

Faktúry august 2018

Faktúry za mesiac august 2018

9 014,99 EUR Deväťtisícštrnásť eur 99 centov

podľa zoznamu

podľa zoznamu

6. 8. 2018

Faktúry júl 2018

Faktúry za mesiac júl 2018

8 079,64 EUR Osemtisíc sedemdesiat deväť Eur 64 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

4. 7. 2018

Faktúry jún 2018

Faktúry za mesiac jún 2018

7 508,49 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

31. 5. 2018

Faktúry máj 2018

Zoznam faktúr za mesiac máj 2018

11 897,05 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

30. 4. 2018

Faktúry apríl 2018

Zoznam faktúr za mesiac apríl 2018

9 756,89 EUR Deväťtisícsedemstopäťdesiaťšesť eur 89 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

17. 4. 2018

Faktúry marec 2018

Zoznam faktúr za mesiac marec 2018

15 406,08 EUR Pätnásťtisícštyristošesť eur 8 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

17. 4. 2018

Faktúry január 2018

Zoznam faktúr za mesiac január 2018

9 526,29 EUR Deväťtisícpäťstodvadsaťšesť eur 29 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

17. 4. 2018

Faktúry február 2018

Zoznam faktúr za mesiac február 2018

11 341,75 EUR Jedenásťtisíctristoštyridsaťjeden eur 75 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

8. 1. 2018

Faktúry november 2017

Zoznam faktúr za mesiac november 2017

10 779,52 EUR Desaťtišícsedemstosedemdesiatdeväť eur 52 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

8. 1. 2018

Faktúry december 2017

Zoznam faktúr za mesiac december 2017

43 839,32 EUR Štyridsaťtritisícosemstotridsaťdeväť eur 32 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

21. 11. 2017

Faktúry október 2017

Zoznam faktúr za mesiac október 2017

9 550,18 EUR Deväťtisícpäťstopäťdesiat eur 18 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

13. 10. 2017

Faktúry september 2017

Zoznam faktúr za mesiac september 2017

15 574,53 EUR Pätnásťtisícpäťstosedemdesiatštyri eur 53 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

19. 9. 2017

Faktúry august 2017

Zoznam faktúr za mesiac august 2017

7 304,97 EUR Sedemtisíctristoštyri eur 97 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

23. 8. 2017

Faktúry júl 2017

Zoznam faktúr za mesiac júl 2017

16 115,61 EUR Šesnástisícstopätnásť eur 61 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

17. 7. 2017

Faktúry jún 2017

Zoznam faktúr za mesiac jún 2017

11 078,85 EUR Jedenásťtisícsedemdesiatosem eur 85 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

21. 6. 2017

Faktúry máj 2017

Zoznam faktúr za mesiac máj 2017

17 405,39 EUR Sedenbýsťtisícštyristopäť eur 39 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

12. 5. 2017

Faktúry apríl 2017

Zoznam faktúr za mesiac apríl 2017

12 004,05 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

11. 4. 2017

Faktúry marec 2017

Zoznam faktúr za mesiac marec 2017

16 237,04 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

10. 3. 2017

Faktúry február 2017

Zoznam faktúr za mesiac február 2017

11 577,63 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

10. 2. 2017

Faktúry január 2017

Zoznam faktúr za mesiac január 2017

10 191,74 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

6. 1. 2017

Faktúry november, december 2016

Zoznam faktúr za mesiace november, december 2016

107 423,49 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

21. 11. 2016

Faktúry október 2016

Zoznam faktúr za mesiac október 2016

19 366,69 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

29. 9. 2016

Faktúry september 2016

Zoznam faktúr za mesiac september 2016

8 742,56 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

31. 8. 2016

Faktúry august 2016

Zoznam faktúr za mesiac august 2016

18 396,57 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

30. 8. 2016

Faktúry júl 2016

Zoznam faktúr od 1.7.2016 do 31.7.2016

8 489,53 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

13. 7. 2016

Faktúry jún/2016

Zoznam faktúr od 01.06.2016 do 30.06.2016

12 740,18 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

1. 7. 2016

Faktúry Máj/2016

Zoznam faktúr od 01.05.2016 do 31.05.2016

12 655,60 EUR

podľa zoznamu

obec

30. 4. 2016

Faktúry Apríl/2016

Zoznam faktúr od 1.4.2016 do 30.4.2016

11 455,74 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

31. 3. 2016

Faktúry Marec/2016

Zoznam faktúr od 26.2.2016 do 31.3.2016

16 527,80 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

26. 2. 2016

Faktúry Február/2016

Zoznam faktúr od 1.2.2016 do 26.2.2016

8 113,56 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

30. 1. 2016

Faktúry Január/2016

Zoznam faktúr od 4.1.2016 do 30.1.2016

6 037,67 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

10. 11. 2015

Zoznam faktúru od 01.09.2016 do 30.09.2016

Zoznam faktúr od 01.09.2016 do 30.09.2016

10 020,91 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

13. 10. 2015

Faktúra September/2015

Zoznam faktúr od 17.8.2015 do 13.10.2015

13 821,92 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

7. 9. 2015

Faktúry August/2015

Zoznam faktúr od 17.8.2015 do 7.9.2015

3 862,57 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

7. 8. 2015

Faktúra Júl/2015

Zoznam faktúr od 30.6.2015 do 7.8.2015

10 933,21 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

30. 6. 2015

Faktúra Jún/2015

Zoznam faktúr od 2.6.2015 do 30.6.2015

6 467,87 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

29. 5. 2015

Faktúry Máj/2015

Zoznam faktúr od 22.4.2015 do 29.5.2015

28 098,40 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

21. 4. 2015

Faktúra Apríl/2015

Zoznam faktúr od 7.4.2015 do 21.4.2015

20 297,40 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

31. 3. 2015

Faktúra Marec/2015

Zoznam faktúr od 4.3.2015 do 31.3.2015

6 309,46 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

27. 2. 2015

Faktúry Február/2015

Zoznam faktúr od 2.2.2015 do 27.2.2015

26 617,80 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

3. 2. 2015

faktúry Január/2015

Zoznam faktúr od 7.1.2015 do 3.2.2015

4 422,91 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

18. 1. 2015

Faktúry November-December/2015

Zoznam faktúr od 10.11.2015 do 18.1.2016

52 048,73 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

30. 12. 2014

Faktúry December/2014

Zoznam faktúr od 1.12.2014 do 30.12.2014

11 236,20 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

27. 11. 2014

Faktúry November/2014

Zoznam faktúr od 3.11.2014 do 27.11.2014

31 682,75 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

31. 10. 2014

Faktúry Október/2014

Zoznam faktúr od 1.10.2014 do 31.10.2014

8 287,21 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

30. 9. 2014

Faktúry September/2014

Zoznam faktúr od 2.9.2014 do 30.9.2014

8 558,98 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

28. 8. 2014

Faktúry August/2014

Zoznam faktúr od 1.8.2015 do 28.8.2015

11 926,29 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

31. 7. 2014

Faktúry Júl/2014

Zoznam faktúr od 2.7.2014 do 31.7.2014

10 454,97 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

30. 6. 2014

Faktúra Jún/2014

Zoznam faktúr od 3.6.2014 do 30.6.2014

7 955,68 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

27. 5. 2014

Faktúra Máj/2014

Zoznam faktúr od 2.5.2014 do 27.5.2014

30 620,54 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

29. 4. 2014

Faktúra Apríl/2014

Zoznam faktúr od 1.4.2014 do 29.4.2014

9 660,20 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

28. 3. 2014

Faktúry Marec/2014

Zoznam faktúr od 3.3.2014 do 28.3.2014

9 901,88 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

28. 2. 2014

Faktúry Február/2014

Zoznam faktúr od x.2.2014 do x.2.2014

0,00 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

29. 1. 2014

Faktúry Január/2014

Zoznam faktúr od 7.1.2014 do 29.1.2014

4 901,94 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Obec Skároš

Obec Skároš sa nachádza asi 20 km južne od okresného a krajského mesta Košice bezprostredne pri maďarskej štátnej hranici. Leží v juhovýchodnej časti košickej kotliny v podhorí Slanských vrchov východne od vodného toku Hornád. Stred obce Skároš leží na kóte 244 m.n.m.. Menšia časť chotára je odlesnenou pahorkatinou, v severnej a východnej časti sa nachádza rozsiahli dubový les.

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na