Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.01.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Dodatok č. 2

0,00 EUR

Energie 2, a.s.

Obec Skároš

07.01.2020

Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu

456,75 EUR Štyristopäťdesiatšesť € 75 cemtov

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Obec Skároš

07.01.2020

Poistná zmluva - Dodatok č. 8

Dodatok č. 8 k poistnej zmluve

717,12 EUR

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Obec Skároš

02.01.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

CEZ ÚV SR: 802/2019

8 250,00 EUR Osemtisícdvestopäťdesiat eur

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Skároš

02.01.2020

Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-19-0953 2019 / OBEC

č.ZM-KO-OD-19-0953 2019/OBEC

0,00 EUR

KOSIT a.s.

Obec Skároš

02.01.2020

Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu č. ZM-KO-OD-19-0954_SZ

č. ZM-KO-OD-19-0953 2019

0,00 EUR

KOSIT a.s.

Obec Skároš

02.01.2020

Dodatiok č.5 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo

0,00 EUR

KOSIT a.s.

Obec Skároš

10.12.2019

Zmluva o dielo č.3/2019

Zmluva o dielo č.3/2019

41 937,99 EUR Štyridsaťjedentisícdeväťstotridsaťsedem eur 99 centov

Rapal s.r.o.

Obec Skároš

15.11.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš v roku 2020

2/2019

0,00 EUR

Obec Ždaňa

Obec Skároš

15.11.2019

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva č. 2402/2016 uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva č.

0,00 EUR

MMPR, s.r.o.

Obec Skároš

06.11.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Skároš

06.11.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo číslo zhotoviteľa: 2019/GA/01/015 uzavretej dňa 01.08.2019

Dodatok č.1

0,00 EUR

STRABAG s.r.o.

Obec Skároš

04.11.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš v roku 2020

1/2019

500,00 EUR Päťsto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

09.10.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

419,00 EUR Štyristodevetnásť eur

Lukáš Petrus

Obec Skároš

30.09.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladov

Združenie VIDIEK - Zmluva o poskytovaní služieb

950,00 EUR Deväťstopäťdesiat

Združenie VIDIEK

Obec Skároš

30.09.2019

Kúpna zmluva

FEREX s.r.o-Kúpna zmluva

12 696,00 EUR Dvanásťtisícšesťstodeväťdesiatšesť

FEREX s.r.o.

Obec Skároš

18.09.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 659,00 EUR Jedentisícšesťstopäťdesiatdeväť eur

Beáta Rodáková

Obec Skároš

18.09.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.:201911739

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania

0,00 EUR

Dising, a.s.

Obec Skároš

02.09.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 114/POD-806/19

Dodatok č. 1

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Skároš

16.08.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

750,00 EUR Sedemstopäťdesiat eur

Ing. Daša Polončáková

Obec Skároš

14.08.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

5 703,86 EUR Päťtisícsedemstotri eur 86 centov

Marek Špavelko a manželka Gabriela Špavelková Szenderáková

Obec Skároš

08.08.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

335,00 EUR Tristotridsaťpäť eur

Ing. Bohuš Andrejkovič a manželka Martina Andrejkovičová rod. Mitrová

Obec Skároš

08.08.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

616,00 EUR Šesťstošesnásť eur

Ladislav Kočiš a manželka Agnesa Kočišová rod.Baltesová

Obec Skároš

08.08.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

794,00 EUR Sedemstodeväťdesiatštyri eur

Štefan Seman a manželka Mária Semanová rod. Jesenská

Obec Skároš

08.08.2019

Dodatok č.1

Dodatok č. 1

4 752,41 EUR Štyritisícsedemstopäťdesiatdva eur 41 centov

Irg&garden servis s.r.o.

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: