Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Obec Skároš je  podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Skároš
Obec Skároš, Skároš 91, Ždaňa 04411
zastúpená starostom: JUDr. Ľubomír Vranka
IČ: 00324701

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným Zákonom o  VO.

Verejné obstarávanie realizuje podľa harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa osobitných požiadaviek.

V opodstatnených prípadoch zabezečujú verejné obstarávanie poverené odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci so zamestnancami obce Skároš.

Proces verejného obstarávania je podrobnejšie upravený internou smernicou o postupe pre verejnom obstarávaní.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstrávaní sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom "Profile verejného obstarávateľa"

Súhrnné štvrťročné správy sú zverejnené na stránke Obce Skároš dokumenty/verejne-obstaravanie/2016/ostatne-dokumenty-suhrnne-spravy.html