Uznesenia OZ

2016 Uznesenie 12 - 22/2016 Uznesenie 1 - 11/2016 2015  Uznesenia 45 - 58/2015  Uznesenia č. 42 - 44/2015 Uznesenia č. 33 - 41/2015 Uznesenia č. 28 - 32/2015 Uznesena č. 19 - 27/2015 Uznesenie 9  - 18/2015 Uznesenie 1 - 8/2015   2014 Uznesenie 66 - 71/2014 Uznesenie 57 - 65/2014 Uznesenie 51 - 56/2014 Uznesenie 47 – 50/2014 Uznesenie 38 – 46/2014 Uznesenie 27 – 37/2014 Uznesenie 14 – 26/2014 Uznesenie 1 - 13 /2014 2013 Uznesenie 54-69 /2013 Uznesenie 44-53 /2013 Uznesenie č. 37 – 43 /2013 Uznesenie č. 13 – 36 /2013 Uznesenie č. 7 – 12/2013 Uznesenie č. 1-6/2013v 2012 Uznesenie č. 54-62/2012 Uznesenie č. 40-53/2012 Uznesenie č. 34-39/2012 Uznesenie č. 30-33/2012 Uznesenie č. 20 – 29/2012 Uznesenie č. 14–19/2012 Uznesenie č. 6-13/2012 Uznesenie č. 1–5/2012 2011 Uznesenie č. 29-37/2011 Uznesenie č. 23-28/2011 Uznesenie č.19-22/2011 Uznesenie č.9-18/2011 Uznesenie č. 1-8/2011 2010 Uznesenie č. 18-23/2010 Uznesenie č. 16-17/2010 Uznesenie č. 14-15/2010 Uznesenie č. 10-13/2010 Uznesenie č. 8-9/2010 Uznesenie č. 5-7/2010 Uznesenie č. 3-4/2010 Uznesenie č. 2/2010 Uznesenie č. 1/2010 2009 Uznesenie č. 16-18/2009 Uznesenie č. 15/2009 Uznesenie č. 7-14/2009 Uznesenie č. 6/2009 Uznesenie č. 5/2009 Uznesenie č. 3/2009 2008 Uznesenie č. 11/2008 Uznesenie č. 10/2008 Uznesenie č. 9/2008 Uznesenie č. 8/2008 Uznesenie č. 7/2008 Uznesenie č. 6/2008 Uznesenie č. 5/2008 Uznesenie č. 4/2008 Uznesenie č. 3/2008 Uznesenie č. 2/2008 Uznesenie č. 1/2008  

Dokumenty na stiahnutie

Návrh VZN č. 2/2016 - o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Skároš Záverečný účet obce Skároš za rok 2015 Program hospod. rozvoja a soc. rozvoja obce Skároš na roky 2016-2022 VZN č. 1/2016 VZN č.4/2016 - o poplatku Rozpočet obce Skároš na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018VZN č. 4/2015 o poplatku VZN č.3/2015 o miestnych daniach VZN č. 2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov Návrh Plánu kontrolnej činnost hlavného kontrolóra obce na obdobie 11/2015 -04/2016 VZN č.1/2015 na školský rok 2015/2016 Záverečný účet obce Skároš za rok 2014 Rozpočet obce Skároš na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017 VZN č. 4/2014 o miestnych daniach VZN č. 3/2014 o poplatku VZN č. 2/2014 na školský rok 2014/2015 VZN č. 1/2014 o prevádzkovom poriadku Verejného detského ihriska v obci Skároš Zásady odmeňovania členov komisií Obecného zastupiteľstva v Skároši Záverečný účet obce Skároš za rok 2013 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Obci Skároš Rozpočet obce Skároš na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 Smernica Obce Skároš č. 1/2014 o postupe Obce Skároš ako verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní VZN č. 3/2013 na školský rok 2013/2014 Záverečný účet obce Skároš za rok 2012 Rozpočet obce Skároš na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o financovaní materskej školy (MŠ), školskej jedálne (ŠJ), školského klubu detí (ŠKD) na území obce Skároš Všeobecne záväzné nariadenie Obce Skároš č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a inými odpadmi na území obce Skároš VZN č. 5/2012 o poplatku VZN č. 4/2012 o miestnych daniachv VZN č. 3/2012 na šk. rok 2012-2013 Záverečný účet obce Skároš za rok 2011 VZN č. 2/2012 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 územného plánu Obce Skároš Program Obce Skároš na roky 2012 - 2014 Rozpočet Obce Skároš na roky 2012 - 2014 VZN č. 1 2012 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Skároš VZN č. 4 2011 o úhradách za služby poskytnuté obcou Skároš VZN č. 3 2011, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Skároš Vnútorná smernica Obce Skároš o zásadách tvorby a použitia sociálneho fondu zamestnávateľa. VZN č. 2 2011 na šk. rok 2011 2012 VZN č. 1 2011 Záverečný účet Obce Skároš za rok 2010 Program Obce Skároš na roky 2011 - 2013 Rozpočet 2011 - 2013 VZN č.4 2010 VZN č 3 2010 VZN č.2 2010 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Skároš Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Skároš VZN č.1 2010 na rok 2010 2011 Záverečný účet za rok 2009 Poriadok odmeňovania obce Skároš Program obce Skároš na roky 2010 - 2012 VZN č. 6/2009 VZN č. 5/2009 VZN č. 4/2009 VZN č. 3/2009 VZN č. 2/2009 VZN č. 1/2009 Zaverečný účet obce Skároš Rozpočet obce Skároš 2009 - 2011 PROGRAMOVÝ ROZPOčET OBCE Skároš na roky 2009 (2010 - 2011) Interná smernica Obce Skároš – Evidovanie, odpisovanie a účtovanie majetku. VZN č. 6/2008 VZN č. 5/2008 VZN č. 4/2008 VZN č. 3/2008 VZN č. 2/2008 VZN č. 2/2007 VZN č. 1/2007 Organizačný poriadok Obecného úradu v Skároši ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKÁROŠI SMERNICA pre interný postup organizácie pri aplikácii Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní

Oznamy

27.05.2016 Zverejnenie zámeru obce 06.05.016 Oznám k zápisu detí do MŠ 22.03.2016 Pozvánka na XI. Medzinárodné stretnutie turistov na Veľkom Miliči 2.3.2016 Oznámenia podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania   07.01.2016 O Z N A M Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 29.februára  2016 od 7.40 hod. do 16.00 hod. bude v j obci  na úseku: č. d. 214, 230, 231 232, 234, 236, 237,238, 239, 240, 241, 242, 293 a nové domy v danom úseku prerušená dstribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. JUDr. Ľubomír Vranka starosta obce Informácia o laboratórnom výsledku vzorky vody "Valalska studňa" 15.12.2015 Vážení občana,            v najbližších  dňoch si pripomenieme oslobodenie Obce Skároš,  prvej oslobodenej obce  v okrese Košice - okolie.           Pri  tejto príležitosti si  Vás dovoľujem pozvať na slávnostný pietny akt  kladenia vencov a uctenie si pamiatky padlých hrdinov, ktorý sa uskutoční dňa 20.12.2015 o 15.00 hod. pri Pamätníku obetiam druhej svetovej vojny v Skároši.   S úctov     JUDr. Ľubomír VRANKA   starosta obce 13.10.2015 O Z N A M Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 3. a 4. novembra 2015 od 7,40 hod. do 17.30 hod. bude v celej obci prerušená dstribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. JUDr. Ľubomír Vranka starosta obce 13.10.2015 O Z N A M   Starosta obce oznamuje občanom, že  dňa 13.10.2015 t.j.  piatok  v čase od 8,30 hod. sa našej obci uskutoční zber elektroodpadu, ktorý bude vykonávať firma H+EKO, spol. s r. o. preto Vás žiadame, aby ste si  vyložili k bránam v piatok ráno staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie (samozrejme aj s elektrmotorom) ďalej televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov. V prípade potreby sú pracovníci firmy H+EKO ochotní pomôcť  s nákladkou rozmernejších alebo ťažších spotrebičov. Elektroodpad všetkého druhu Vám vynesú aj z pivníc a dvorov. JUDr. Ľubomír VRANKA starosta obce 20.08.2015 O Z N A M Starosta obce Skároš a Obecné zastupiteľstvo miestnej samosprávy obce Skároš v spolupráci s Obecným úradom Skároš Vás srdečne pozývajú na 38. ročník PRECHODU SLANSKÝM POHORÍM, ktorý  sa  uskutoční dňa 30.08.2015/nedeľa/ Odchod je od Obecného úradu Skároš o 10.30 hod. a to známou trasou: - Pod Červený vrch - chata Karolka a späť Pre účastníkov akcie je prichystané tradičné občerstvenie pri chate Karolka. JUDr. Ľubomír Vranka starosta obce   30.06.2015 O Z N A M Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 6. júla 2015 od 8,00 do 17,00 bude v celej obci prerušená distibúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. JUDr. Ľubomír Vranka starosta obce     13.4.2015 O Z N A M Obec Skároš v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe  s uznesením OZ obce Skároš č.11-11/04-2015 zo dňa 11.04.2015 vyhlasuje dobrovoľnú zbierku pre rodinu Júliusa Buróciho, bytom Skároš 222, okr. Košice - okolie - viac informácií - viď príloha JUDr. Ľubomír Vranka starosta obce 11.2.2015 O Z N A M k návrhu Rozpočtu obce Skároš na rok 2015 s výhľadom na roky  2016 – 2017 Obecný úrad Skároš, týmto oznamuje občanom obce Skároš, vedeniu Základnej školy, vedeniu Materskej školy, cirkvám a podnikateľským subjektom, že majú možnosť vyjadriť sa k návrhu rozpočtu obce Skároš na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017. Vyjadrenia je možné doručiť: v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Skároš, Skároš 91, 044 11  Ždaňa, elektronicky na mailovú adresu: ocu.skaros@stonline.sk alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Skároši v úradných hodinách. Dátum zverejnenia Návrhu rozpočtu: 11.02.2015 Vyjadrenia k Návrhu rozpočtu na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 – 2017 je možné podať v termíne: od 12.02.2015 do 26.02.2015. JUDr. Ľubomír Vranka starosta obce   12.1.2015 O Z N A M Základná škola Skároš pozýva všetkých budúcich prvákov narodených do 31.08.2009 a ich rodičov na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016, ktorý sa uskutoční 15. januára 2015 v čase od 14.00 do 18.00 hod. K zápisu je potrebná osobná účasť dieťaťa a rodiča. Na zápis prosíme doniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. Bližšie informácie viď http://www.zsskaros.sk/91-uvod/154-zapis-do-1-rocnika-zs-skaros Mgr. Henrieta Kalapošová riaditeľka ZŠ Skároš 30.12.2014 P O Z V Á N K A Družstvo HRABOV Vás týmto srdečne pozýva na XXII.ročník športovo-spoločenského podujatia. Bližšie informácie - http://www.srnciastopa.sk/?page_id=14   09.12.2014 P O Z V Á N K A Vážení občania v najbližších dňoch si pripomenieme oslobodenie Obce Skároš, prvej oslobodenej obce v okrese Košice – okolie, zároveň si pripomenieme  40. výročie  slávnostného otvorenia Pamätníka obetiam  II. svetovej vojny v obci Skároš a prírodného pamätníka zbraní. Pri tejto príležitosti si Vás dovoľujem pozvať na slávnostný pietny akt kladenia vencov a uctenia si pamiatky padlých hrdinov,  ktorý sa uskutoční dňa 14.12.2014 o 14.00 hod.  pri Pamätníku obetiam druhej svetovej vojny v Skároši. S úctou. JUDr. Ľubomír Vranka starosta obce   28.11.2014 O Z N Á M E N I E k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Skároš č. 4/2014 Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Skároš č. 4/2014 o miestnych daniach.  (ďalej len VZN ) - v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Skároš, Skároš 91, 044 11  Ždaňa - elektronicky na mailovú adresu: ocu.skaros@stonline.sk alebo - ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Skároši v úradných hodinách. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ VZN nemusí na pripomienky prihliadať. Dátum zverejnenia VZN: 28.11.2014 Termín na uplatnenie pripomienok k VZN: od 29.11.2014 do 08.12.2014   JUDr. Ľubomír VRANKA starosta obce                       28.11.2014 O Z N Á M E N I E k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Skároš č. 3/2014 Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Skároš č. 3/2014 o poplatku. (ďalej len VZN ) - v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Skároš, Skároš 91, 044 11  Ždaňa - elektronicky na mailovú adresu: ocu.skaros@stonline.sk alebo - ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Skároši v úradných hodinách. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ VZN nemusí na pripomienky prihliadať. Dátum zverejnenia VZN: 28.11.2014 Termín na uplatnenie pripomienok k VZN: od 29.11.2014 do 08.12.2014 JUDr. Ľubomír VRANKA starosta obce   8.10.2014 O Z N A M Starosta obce oznamuje občanom, že dňa 09.10.2014 t. j. vo štvrtok v čase od 10.30 hod. sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu, ktorý bude vykonávať firma H+EKO,spol. s.r.o. – bližšie informácie – viď príloha  JUDr. Ľubomír Vranka starosta obce 27.8.2014 O Z N A M Dopravca Eurobus a.s. Košice oznamuje, že dňa 23.09.2014 o 08.30 hod. sa uskutoční koordinačná porada k tvorbe nového cestovného poriadku na rok 2014/2015. Porady sa zúčastnia starostovia obcí. Svoje pripomienky a návrhy na zmeny v preprave osôb do obcí môžete zasielať v písomnej forme na korešpondenčnú adresu: Obec Skároš, Skároš 91, 044 11 Ždaňa alebo na e-mailovú adresu: ocu.skaros@stonline.sk do 10.09.2014 do 18.00 hod.  JUDr. Ľubomír Vranka starosta obce 21.8.2014 O Z N A M Starosta obce Skároš a Obecné zastupiteľstvo miestnej samosprávy obce Skároš v spolupráci s Obecným úradom Skároš Vás srdečne pozývajú na 37. ročník PRECHODU SLANSKÝM POHORÍM, ktorý sa uskutoční dňa 31. 08. 2014 /nedeľa/ Odchod je od Obecného úradu Skároš o 10.30 hod. a to známou trasou: - Pod Červený vrch - chata Karolka a späť Pre účastníkov akcie je prichystané tradičné občerstvenie pri chate Karolka.  JUDr. Ľubomír Vranka starosta obce 9.7.2014 O Z N Á M E N I E k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Skároš č. 2/2014 Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Skároš č. 2/2014 • o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Skároš, pre školský rok 2015/2016, • o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Skároš, pre školský rok 2014/2015, • o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Školského klubu detí Skároš, pre školský rok 2014/2015, • o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v Školskej jedálni pri Materskej škole Skároš, pre školský rok 2014/2015, • o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo Výdajnej školskej jedálni pri Základnej škole Skároš, pre školský rok 2014/2015. (ďalej len VZN ) - v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Skároš, Skároš 91, 044 11 Ždaňa - elektronicky na mailovú adresu: ocu.skaros@stonline.sk alebo - ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Skároši v úradných hodinách. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ VZN nemusí na pripomienky prihliadať. Dátum zverejnenia VZN: 09.07.2014 Termín na uplatnenie pripomienok k VZN: od 09.07.2014 do 21.07.2014  JUDr. Ľubomír Vranka starosta obce 27.6.2014 P O Z V Á N K A Predseda rady regionálneho združenia obcí Hornád a starostovia združených obcí vás srdečne pozývajú na 11. ročník Dni regionálneho združenia obcí Hornád, ktoré sa uskutočnia v areály amfiteátra v nedeľu 29.06.2014 so začiatkom o 13.30 hod. kde vystúpia ľudové umelecké amatérske súbory a skupiny z jednotlivých obcí regiónu. Hostia z Maďarska – súbor „ROSIČKA / Budapešť – Maglód/ a v závere vystúpi hudobno - zábavná skupina Ščamba. Čaká na vás občerstvenie, guľáš, tombola, sprievodné podujatia a atrakcie. 28.5.2014 O Z N Á M E N I E k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Skároš č. 1/2014 Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Skároš č. 1/2014 o prevádzkovom poriadku Verejného detského ihriska v obci Skároš (ďalej len VZN ) - v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Skároš, Skároš 91, 044 11 Ždaňa - elektronicky na mailovú adresu: ocu.skaros@stonline.sk alebo - ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Skároši v úradných hodinách. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ VZN nemusí na pripomienky prihliadať. Dátum zverejnenia VZN: 28.05.2014 Termín na uplatnenie pripomienok k VZN: od 28.05.2014 do 06.06.2014  JUDr. Ľubomír Vranka starosta obce 5.5.2014 O Z N A M Poslanci obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, kultúrna komisia pri obecnom zastupiteľstve miestnej samosprávy obce Skároš a starosta obce pozývajú všetkých občanov na pietny akt kladenia vencov, ktorý sa uskutoční 08.mája 2014 /štvrtok/ o 17.00 hod. pri pamätníku padlých hrdinov v II. svetovej vojne.  Zároveň Vás poslanci obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, kultúrna komisia pri obecnom zastupiteľstve miestnej samosprávy obce Skároš a starosta obce pozývajú na „obecnú opekačku“, ktorej zahájenie bude v piatok 09. mája 2014 o 19.00 hod. v areály prírodného amfiteátra. Zapálenie „skárošskej vatry“ bude o 20.00 hod na tradičnom mieste. Všetci ste srdečne pozvaní.  JUDr. Ľubomír Vranka starosta obce 5.5.2014 O Z N A M Starosta obce oznamuje občanom, že dňa 09.05.2014 t. j. v piatok v čase od 10.30 hod. sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu, ktorý bude vykonávať firma H+EKO, spol. s.r.o. preto Vás žiadame, aby ste si vyložili k bránam v piatok ráno staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie (samozrejme aj s elektromotorom) ďalej televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov.  V prípade potreby sú pracovníci firmy H+EKO ochotní pomôcť s nakládkou rozmernejších alebo ťažších spotrebičov. Elektroodpad všetkého druhu Vám vynesú aj z pivníc, dvorov.  JUDr. Ľubomír Vranka starosta obce 17.3.2014 O Z N A M Internetový portál Bandurka.sk ponuka možnosť bezplatnej inzercie pre všetkých domácich pestovateľov, chovateľov a remeselníkov! Pridajte Váš inzerát na našu internetovú stránku ešte dnes a oslovte tak viac ako 10 tisíc pravidelných návštevníkov. www.bandurka.sk 17.3.2014 O Z N A M Starosta obce pozýva všetkých milovníkov prírody, ktorým nie je ľahostajný neporiadok v okolí našich lesov a ciest, aby prišli v sobotu 22.03.2014 na brigádu „Vyčistíme si našu obec“ Zraz účastníkov brigády je o 09.00 hod. pred Obecným úradom, kde budú oznámené účastníkom brigády organizačné pokyny a odovzdané rukavice a vrecia na odpad.  JUDr. Ľubomír Vranka starosta obce 25.2.2014 O Z N A M Riaditeľstvo Materskej školy v Skároši oznamuje, že v dňoch 06.03.2014 a 07.03.2014 v čase od 15.00 do 18.00 hod sa uskutoční ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2014/2015 Ponúkame:  - osobnostne orientovaný prístup - kvalifikovaný personál - zameranie na environmentálnu výchovu - možnosť zapísania detí do krúžkov (počítačový, výtvarný, hudobný, AJ) - krásne priestory s novým zariadením - pobyt v zdravom prírodnom prostredí - esteticko-umelecké aktivity Zapísať je potrebné aj deti, ktoré už MŠ navštevujú a deti, ktoré nenastúpia do MŠ v septembri, ale v priebehu roka 2015. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a doniesť rodný list dieťaťa. 25.2.2014 O Z N A M k návrhu Rozpočtu obce Skároš na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016 Obecný úrad Skároš, týmto oznamuje občanom obce Skároš, vedeniu Základnej školy, vedeniu Materskej školy, cirkvám a podnikateľským subjektom, že majú možnosť vyjadriť sa k Návrhu rozpočtu obce Skároš na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016. Vyjadrenia je možné doručiť:  v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Skároš, Skároš 91, 044 11 Ždaňa - elektronicky na mailovú adresu: ocu.skaros@stonline.sk  alebo  - ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Skároši v úradných hodinách.  Dátum zverejnenia Návrhu rozpočtu: 25.02.2014 Vyjadrenia k Návrhu rozpočtu na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 – 2016 je možné podať v termíne: od 26.02.2014 do 12.03.2014.  JUDr. Ľubomír Vranka starosta obce 3.1.2014 O Z N A M Základná škola Skároš pozýva všetkých budúcich prvákov narodených do 31.08.2008 a ich rodičov na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2014/2015, ktorý sa uskutoční 20. januára 2014 v čase od 14.00 do 18.00 hod. K zápisu je potrebná osobná účasť dieťaťa a rodiča. Na zápis prosíme doniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča: viď tu.  Mgr. Henrieta Kalapošová riaditeľka ZŠ Skároš      

Zmluvy

2016 3/2016 - Zmluva o pripojení 2/2016 - Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu 1/2016 - Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie ...  2015 12 2015 Zmluva o dielo - zverejnená 14.10.2015 11 2015 Zmluva o nájme dopravného prostriedku - zverejnená 13.10.2015 10 2015 Zmluva o podmienkach vypracovaneia štúdie pre potreby výzvy MinH SR - zverejnená 08.10.2015 9 2015 Zmluva o poskytnutí služieb - zverejnená 15.07.2015 8 2015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - zverejnená 15.07.2015 7 2015 Zmluva o nájme - zverejnená 30.04.2015 6 2015 Zmluva o dielo - zverejnená 21.04.2015 5 2015 Zmluva o nájme - zverejnená 31.03.2015 4 2015 Rámcová obchodná zmluva - zverejnená 31.03.2015 3 2015 Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci - zverejnená 19.01.2015 2 2015 Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb - zverejnená 09.01.2015 a Dodatok č. 1 k Zmluve o technickej pomoci a poskytovaní služieb - zverejnený 05.02.2015 1 2015 Úverová zmluva č. 231378-2014 - zverejnená 08.01.2015 a Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 231378-2014 - zverejnená 08.01.2015 2014 17 2014 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - zverejnená 12.11.2014 16 2014 Zmluva o dielo - zverejnená 08.10.2014 a Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - zverejnený 12.12.2014 a Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - zverejnený 05.02.2015 a Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo - zverejnený 05.02.2015 15 2014 Kúpna zmluva – zverejnená 21.08.2014 14 2014 Kúpna zmluva – zverejnená 21.08.2014 13 2014 Zmluva o poskytnutí NFP – Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Skároš – zverejnená 01.07.2014 a Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700060 - zverejnený 13.02.2015 12 2014 Slovak Telekom – Kúpna zmluva – zverejnená 16.06.2014 11 2014 RWE – Zmluva o združenej dodávke plynu – zverejnená 16.06.2014 10 2014 Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie – zverejnená 05.05.2014 9 2014 Kontrakt č. TANS1400108 – zverejnený 30.04.2014 8 2014 Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov parc.č. 340/11 – zverejnená 11.04.2014 7 2014 Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov parc.č. 331 – zverejnená 11.04.2014 6 2014 Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov parc.č. 398/34 – zverejnená 11.04.2014 5 2014 Zmluva o poskytnutí NFP – Detské ihrisko v obci Skároš – zverejnená 10.03.2014 4 2014 Zmluva o poskytnutí NFP – Viacúčelové ihrisko v obci Skároš – zverejnená 10.03.2014 3 2014 Rámcová dohoda o dodávke a distribúcií elektrickej energie – zverejnená 03.02.2014 2 0214 Zmluva o nájme poľnohopodárskych pozemkov – zverejnená 30.01.2014 1 2014 Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb – zverejnená 27.01.2014 2013 24 2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny – zverejnená 19.12.2013 23 2013 Zmluva o dielo – zverejnená 18.12.2013 22 2013 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – zverejnená 03.12.2013 21 2013 Rámcová kúpna zmluva – zverejnená 16.10.2013 20 2013 Kúpna zmluva – zverejnená 05.09.2013 19 2013 Zmluva č..EM-02/08/2013 o poskytnutí služieb externého manažmentu - zverejnená 21.08.2013 18 2013 Dodatok č.2 ku Kontraktu č.TANS1300086 – zverejnený 02.08.2013 17 2013 Zmluva o poskytnutí služieb externého manažmentu „Viacúčelové ihrisko v obci Skároš“ – zverejnená 17.07.2013 16 2013 Zmluva o poskytnutí služieb externého manažmentu „Detské ihrisko v obci Skároš – zverejnená 17.07.2013 15 2013 Zamestnávateľská zmluva – ING Tatry – zverejnená 18.06.2013 14 2013 Zmluva č. 14/V/2013 o poskytovaní poradenských služieb – zverejnená 27.05.2013 13 2013 Zmluva o dielo č. 08/LE/2013 – zverejnená 23.05.2013 12 2013 Zmluva o dielo č.07/LE/2013 – zverejnená 23.05.2013 11 2013 Zámenná zmluva - zverejnená 13.5.2013 10 2013 Dodatok č.1 ku Kontraktu č.TANS1300086 – zverejnený 02.05.2013 9 2013 Zmluva – Kosit – zverejnená 30.04.2013 8 2013 Zmluva o dielo zverejnená 30.04.2013 7 2013 Kontrakt – zverejnený 18.04.2013 6 2013 Kúpna zmluva – zverejnená 09.04.2013 5 2013 Zmluva o zriadení vecného bremena – zverejnená 13.03.2013 4 2013 T COM Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – zverejnený 12.02.2013 3 2013 T COM Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – zverejnený 12.02.2013 2 2013 Kúpna zmluva – zverejnená 16.01.2013 1 2013 Kúpna zmluva – zverejnená 16.01.2013 2012 18 2012 Dodatok č. 1 k Zmluve na poskytnutie služby č. 053/2007 Zmluva na poskytnutie služby č. 053/2007 – zverejnená 31.12.2012 17 2012 Kúpna zmluva – zverejnená 20.12.2012 16 2012 Kúpna zmluva – zverejnená 17.12.2012 15 2012 Zmluva o termínovanom úvere – zverejnená 04.12.2012 14 2012 Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. TANS1200067 – zverejnený 30.11.2012 13 2012 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – zverejnená 27.09.2012 12 2012 Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu – zverejnená 27.9.2012 11 2012 Nájomná zmluva – zverejnená 18.09.2012 10 2012 Kúpna zmluva Sebastian Grác a manženka zverejnená 10.09.2012 9 2012 Kontrakt – zverejnený 13.8.2012 8 2012 Kúpna zmluva zverejnená 31.7.2012 7 2012 Zmluva o dielo – zverejnená 31.7.2012 6 2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo – zverejnená 4.6.2012 5 2012 Dohoda č. 11/§50j-NS/NP50j - zverejnená 30.04.2012 4 2012 Dohoda č.6/§50j-NS/2012/NP50j – zverejnená dňa 29.03.2012 3 2012 Rámcová zmluva - zverejnená dňa 29.02.2012 2 2012 Zmluva o dielo - zverejnená dňa 10.02.2012 1 2012 Zmluva o preprave – eurobus, a. s., Košice - zverejnená dňa 24.01.2012 2011 42 2011 Nájomná zmluva – Hydromeliorácie š. p. 41 2011 Nájomná zmluva – Agropulz Skároš, s. r. o. 40 2011 Zmluva o dielo – CUBS s.r.o. 39 2011 Environmentálny fond – Zmluva č. 7973808UO1 38 2011 Zmluva o dielo – HAND BA DS, a.s. 37 Lesy Slovenskej republiky – Kúpna zmluva 36 Zmluva o nájme dopravného prostriedku + Dodatok č. 1 35 2011 Dodatok č. 2 2011 k Zmluve č. 91 2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky. 34 2011 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – Ing. Kristína Jakabová 33 2011 Príkazná zmluva – Obstaranie zmien a doplnkov ÚPN O Skároš – Ing. arch. Ľuboslava Vlčková 32. Zmluva o dielo na zabezpečenie procesu verejného obstarávania – Detský športový areál dodatok 31. Zmluva o dielo na zabezpečenie procesu verejného obstarávania – Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Skároš a dodatok 30. Mandátna zmluva – stavebný dozor 29. Dodatok č.1 k dohode č. 62/§50i-NS/2011/NP I-2/C 28. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: Z2214012057401 a dodatok 27. Zmluva o spolupráci – Datatrade 26. Dodatok č. 1 2011 k Zmluve č. 91 2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky. 25 2011 Arch&crafts, s.r.o. – Zmluva o dielo 24 2011 EUROKONZULT – Zmluva o partnerstve 23 2011 Zmluva o dielo – Peter Hugya 22 2011 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 2011 DATALAN – Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr zmluvným partnerom 20 2011 SOFTIP – Licenčná zmluva + Dodatok č.1 + Dodatok č.2 19 2011 Sebastián Grác – Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluve 18 2011 Ing. arch. Ján Sekan – Zmluva o dielo 17 2011 Exterier – Zmluva o dielo dodatok 16 2011 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – č.28/§50j-NS/2011/NP50j – Opatrenia na ochranu pred povodňami 15 2011 Kolektívna zmluva 14 2011 Úrad vlády SR – Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 13 KONŠTRUKTA – Úprava potoka po povodniach 12 LOMAREX – Zmluva Externý manažment projektu dodatok 11 2011 VÚB – Zmluva o bežnom účte 10 2011 Dohoda Úrad práce sociálnych vecí a rodiny_50 i 9 2011 Krajský úrad ŽP – Zmluva o poskytnutí FP + Dodatok zo dňa 23.03.2011 8 2011 HANT BA DS – Zmluva o dielo 7 2011 LOMAREX – Zmluva o podmienkach poskytovania odbornej pomoci – Vypracovanie svetelno-technického projektu 6 2011 LOMAREX – Zmluva o podmienkach poskytovania odbornej pomoci – Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami 5 2011 Ján Velebír – Staviteľ – Mandátna zmluva 4 2011 Dodatok č.2 + dodatok č.1 + nájomná zmluva 3 2011 RWE Gas - Zmluva o združenej dodávke plynu.zip 2 2011 Bezpečnostný technik 1 2011 Technik požiarnej ochrany 2010 30 2010 Dodatok T COM MŠ 29 2010 Zmluva - Jedálenske stoličky - ASKO Košice 28 2010 Zmluva - Internet MŠ - TCOM 27 2010 Zmluva - Volací program + koncové zariadenie MŠ - T COM 26 2010 Dodatok - Volací program + koncové zairadenie ZŠ 25 2010 Zmluva - Volací program + koncové zariadenie OcÚ - TCOM 24 2010 Zmluva KIKA - stoly do KD Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb + Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní poradenstva a služieb5 2015

Objednávky

2016 Objednávky 2016 2015 Objednávky 2015 2014 Objednávky 2014 2013 Objednávky 2013 2012 Objednávky 2012 2011 14 2011 Objednávka Peter Hugya – Dodávka a montáž plastových okien a dverí v MŠ 8 2011 Objednávka – Slovenský hydrometeorologický ústav – Objednávka hydrologických údajov 7 2011 Objednávka Ing. Tibor Hreščák – Spracovanie geometrického plánu 6 2011 Objednávka Lomarex – Vypracovanie svetelno –technického projektu 5 2011 Objednávka Lomarex – Vypracovanie projektu na preventívne opatrenia pred povodňami 4 2011 Objednávka - Peter Smrčo STAV - SMER 3 2011 Objednávka - Východoslovenska energetika - Efekt 4 2 2011 Objednávka - Tamix - Stavebné práce, stavebný materiál a stroje 1 2011 Objednávka - Príručka

Faktúry

2016 Apríl/2016 Marec/2016 Február/2016  Január/2016 2015 november - december 2015 október 2015 september 2015 august 2015  júl 2015 jún 2015 máj 2015 apríl 2015 marec 2015 február 2015 január 2015 2014 december 2014 november 2014 október 2014 september 2014 august 2014 júl 2014 jún 2014 máj 2014 apríl 2014 marec 2014 február 2014 január 2014 2013 december 2013 november 2013 október 2013 september 2013 august 2013 júl 2013 jún 2013 máj 2013 apríl 2013 marec 2013 február 2013 január 2013 2012 december 2012 november 2012 október 2012 september 2012 august 2012 júl 2012 jún 2012 máj 2012 april 2012 marec 2012 február 2012 január 2012 2011 342 2011 arch&crafts – Vypracovanie projektu „Protipovodňové opatrenia v katastrálnom území obce Skároš“ 341 2011 Martin CVIK – Prenájom dopravného prostriedku 330 2011 – Jaroslav Poloha – JAROPOL – Dopravné služby 328 2011 MIVA PLUS – Zhotovenie diela čOV 327 2011 MIVA PLUS – Zhotovenie diela čOV – 5% spoluúčasť 326 2011 - Martin CVIK – Prenájom dopravného prostriedku 307 2011 arch&crafts – Vypracovanie projektu „Protipovodňové opatrenia v katastrálnom území obce Skároš“ 295 2011 AGRO Junior – Dodávka drevnej hmoty 287 2011 Kosit – Odvoz odpadu Kuka nádoby 260 2011 Hofex – Oprava miestnej komunikácie 256 2011 Peter Žula – Vláknina duba „Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011“ 241 2011 Slovakia Energy – Zálohová faktúra za elektrinu 232 2011 Elektro RC – ZŠ – Údržba elektrického vedenia 223 2011 Ján Velebír – Staviteľ – Poskytnuté služby vo VO pre výber dodávateľa stavby „Zvýšenie kvality a bezpečnosti občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v obci Skároš“ 218 2011 Arch&crafts – Vypracovanie realiz. projekt. dokumentácie pre stavbu „Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Skároš“ 198 2011 Kosit – Odvoz odpadu 181 202 2011 - Peter Hugya - MŠ plastové dvere a okná.rar 180/2011 Exterier – Odborný garant – „Protipovodňové opatrenia v katastrálnom území obce Skároš“ 147/2011 Konštrukta – Úprava potoka po povodniach 122/2011 Elektro RC – Verejné osvetlenie 109 2011 Raabe - Aktualizácia Verejný poriadok v obci 108 2011 Raabe – MŠ – riadenie materskej školy 107 2011 Viktória – Hámor – Struna do kosačky 106 2011 Slovakia Energy – Elektrická energia 105 2011 Slovenský vodohospodársky podnik – Nájomné za parcelu č. 861/1v 104 2011 Ján Grajzeľ – Stolové kalendáre 2012 103 2011 Komunálna poisťovňa – Povinné zmluvné poistenie – Škoda Roomster 102 2011 Komunálna poisťovňa – Havarijné poistenie – Škoda Roomster 101 2011 Staviteľ – Verejné obstarávanie – „Zvýšenie kvality a bezpečnosti občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v obci Skároš“ 100 2011 RAABE – ZŠ Poradca podnikateľa 99 2011 Obec čaňa – Náklady spojené s prevádzkou Spoločného úradu 98 2011 T-Mobile – Mobilný telefón OcÚ 97 2011 Slovenský hydrometeorologický ústav – Hydrologické údaje 96 2011 RNDr. Eduard Dobra - Geoturistika 95 2011 Datalan – Mesačná podpora Korwin za mesiac marec 2011 94 2011 Ľubomír Kostovčík - Revízie komínov OcÚ, MŠ 93 2011 Mária Klapková – Potraviny ŠJ 92 2011 KOSIT – Odvoz odpadu VKK 91 2011 KOSIT – Odvoz odpadu Kuka nádoby 90 2011 Varga Anton – Potraviny ŠJ 89 2011 COOP Jednota – Potraviny ŠJ 88 2011 T-Mobile – CO linka 87 2011 Datatrade – Almanach obce 86 2011 Prvá Komunálna Finančná a. s. – OcÚ Poistenie majetku 85 2011 T Com – Telefón a internet OcÚ, ZŠ, MŠ 84 2011 Komunálna poisťovňa – Úrazové poistenie 83 2011 SPP – Spotreba plynu – OcÚ, KD, ZŠ, MŠ 82 2011 Pavol Huïa – Údržba ZŠ, MŠ, OcÚ 81 2011 Komesnky – ZŠ Virtuálna knižnica 80 2011 Jozef Šándor – Potraviny ŠJ 79 2011 Regionálne združenie obcí Hornád – Redakčná príprava štvrť ročníka Abovský hlásnik 78 2011 EXAM testing – ZŠ – Predplatné mesačníka Dobrá škola na šk. rok 2010/11 77 2011 Mountfield – Kosačka - traktor 76 2011 Ing. Tibor Hreščák – Znalecký posudok 75 2011 LOMAREX – Vypracovanie projektu – Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami 74 2011 SLOVAKIA ENERGY – Vyúčtovanie el. energie – Kasáreň 73 2011 LOMAREX – Vypracovanie svetelno – technického projektu 72 2011 Miestna akčná skupina Hornád – Slanské vrchy, o. z. – členský príspevok 71 2011 STAV SMER – Vypracovanie geometrického plánu 70 2011 Mita plus – ZŠ – Školské pomôcky 69 2011 Vladimír Poľák – zimná údržba miestnych komunikácií 68 2011 AQUA VIVA – Deratizácia priestorov ŠJ a MŠ 67 2011 RAABE – MŠ a jej riadenie 66 2011 ALADIN – MŠ – hračky 65 2011 T-Mobile- OcÚ – Mobilný telefón 64 2011 RAABE – ZŠ – Vzdelávanie detí 63 2011 OPTIMAX – OcÚ – Oprava a údržba kopírovacieho stroja 62 2011 DATALAN – Mesačná podpora programu Korwin na mesiac február 2011 61 2011 Kosit – Odvoz odpadu VKK 60 2011 Kosit – Odvoz odpadu – Kuka nádoby 59 2011 T-COM – CO linka 58 2011 COOP Jednota – Potraviny ŠJ 57 2011 KOMENSKY – Virtuálna knižnica ZŠ 56 2011 NOMIland – ZŠ skriňa 55 2011 SOZA – Koncesionárske poplatky 54 2011 Jozef Sandor – Potraviny ŠJ 53 2011 T COM - Telefón a internet OcÚ, MŠ, ZŠ 52 2011 Mária Klapková – Potraviny ŠJ 51 2011 SPP - Spotreba plynu MŠ, ZŠ, OcÚ, KD 50 2011 RAABE - OcÚ - aktualizácia Verejný poriadok v obci 49 2011 VVS - Spotreba vody ZŠ, MŠ, DS, OcÚ 48 2011 RZOH - členský príspevok na rok 2011 47 2011 SOTAC - Publikácia zákon o majetku obcí.pdf 46 2011 RAABE - Poradca riaditeľa - február 2011.pdf 45 2011 Regionálne združenie obcí Hornád - Seminár.pdf 44 2011 Prvá Komunálna Finančná - Vyučtovanie poistného.pdf 43 2011 IURA EDITION - OcÚ Predplatné časopisu na rok 2011 42 2011 T - Mobile - Mobilný telefón OcÚ.pdf 41 2011 DATALAN - Mesačná podpora progrmau za mesiac január 2011.pdf 40 2011 IURA EDITION - ZŠ - Didaktika 39 2011 Kosit - Odvoz odpadu Kuka nádoby 38 2011 Kosit - Odvoz odpadu z VKK 37 2011 Softip - podpora APV 36 2011 Mária Klapková - Potraviny ŠJ 35 2011 SOTAC - Publikácia Samospráva obce 34 2011 T COM - CO linka 33 2011 Slovakia energy - Elektrická energia kompostovisko, ZŠ, MŠ, ŠA, DS, CCÚ, VO 32 2011 T COM - Telefón a internet OcÚ, MŠ, ZŠ 31 2011 COOP Jednota - Potraviny ŠJ 30 2011 Jozef Sandor - Potravniy ŠJ 29 2011 Samnet - Zasielanie informácie o dianí v samospráve, dotáciach a grantoch na rok 2011 28 2011 Alfamedia - Aktualizácia a úrava www-stránky 01 2011 27 2011 SPP - Spotreba plynu Ocú, ZŠ, MŠ, KD 26 2011 Komensky Virtuálna knižnica ZŠ 25 2011 VSE Elektrická energia kompostovisko 24 2011 Prvá Komunálna Finančná - Poistenie Avia 23 2011 Mediatel - Inzercia OcÚ 22 2011 Ružička - Výroba tabule Budujeme Partnerstva... 21 2011 SPP - Plyn vyučtovacia faktúra za obdobie 1.1.2011 18.1.2011 20 2011 SPP - Vyučtovacia faktúra - plyn 2010 19 2011 Ján Grajzeľ - Vizitky 18 2011 Ševt - ZŠ tlačivá 17 2011 RVC - členský príspevok na rok 2011 16 2011 Varga Anton - Potraviny ŠJ 15 2011 Ing. Pavol Rokický - Údržba a inštalácia PC 14 2011 Datalan - Mesačná programu Korwin za mesiac december 13 2011 MUDr. Katarína Kyselová - Posudková činnosť 12 2011 Vladimír Poľák - zimná údržba miestnych komunikácii 11 2011 Coop Jednota - Potraviny ŠJ 10 2011 VSE - Elektrina - kompostovisko - vrátka 9 2011 T Mobile - Mobilný telefón OcÚ 8 2011 Kosit - Odvoz VKK 7 2011 Kosit - Odvoz Kuka nádoby 6 2011 VVS - Vývoz obsahu žumpy OcÚ 5 2011 T-COM - CO linka 4 2011 SOFT - GL Upgrade školská jedáleň 3 2011 Komensky ZŠ Virtuálna knižnica 2 2011 SPP Dodávka zemného plynu 1 2011 T- COM - telefónne služby

Obecné zastupiteľstvo

Pozvánka Podľa § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, ktoré sa uskutoční v sále kultúrneho domu  dňa: 16. 05. 2016 o 18.00 hod. /pondelok/ Program: Otvorenie zasadnutia. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice. Voľba návrhovej komisie. Kontrola plnenia uznesení. Prejednanie a schválenie  zámeru kúpy pozemku, novovytvorenej parcely reg. "C" č. 822/2, ktorá vznikla  geometrickým plánom č. 53/2014 a nachádza sa pod miestnou komunikáciou Ku bani. Prejednanie a schválenie zámeru zámeny pozemkov vo vlastníctve Obce Skároš,  zapísané na LV 706, ako parcela reg. "E" č. 398/26, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 4485 m2 za pozemky vo vlastníctve spol. AGROPULZ Skároš s.r.o. zapísané na LV 681, ako parcela reg. "C" č. 782/5, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 4120 m2, parcela reg. "C" 785/17, druh pozemku trvale trávnaté porasty o výmere 15 m2, parcela reg. "C" 826/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 350 m2. Prejednanie a schválenie Programu hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja obce Skároš. Prejednanie upozornenia prokurátora. Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Skároš. Aktuálne otázky života obce. Diskusia. Záver.   JUDr. Ľubomír VRANKA starosta obce   Zverejnené na úradnej tabuli obce Skároš dňa 11.05.2016      

Zápisnice OZ

2016 Zápisnica 16.03.2016   2015  nullZápisnica 21.10.2015 Zapisnica 16.12.2015 Zápisnica 21.10.2015 Zápisnica 19.08.2015 Zápisnica  22.07.2015 Zápisnica 17.06.2015 Zápisnica 11.04.2015 Zápisnica 27.02.2015  2014 Zápisnica 15.12.2014 Zápisnica 05.12.2014 z ustanovujúceho zasadnutia Zápisnica 12.11.2014 Zápisnica 28.08.2014 Zápisnica 29.07.2014 Zápisnica 30.06.2014 Zápisnica 13.06.2014 Zápisnica 13.03.2014 2013 Zápisnica 17.12.2013 Zápisnica 15.11.2013 Zápisnica 15.08.2013 Zápisnica 25.06.2013 Zápisnica 03.04.2013 Zápisnica 08.03.2013 2012 Zápisnica 12.12.2012 Zápisnica 27.11.2012 Zápisnica 24.10.2012 Zápisnica 15.08.2012 Zápisnica 27.06.2012 Zápisnica 06.06.2012 Zápisnica 02.05.2012 Zápisnica 01.03.2012  

Voľné pracovné miesta